Medicína z pohľadu Východ – Západ

Medicína súčasného západného sveta dokáže za pomoci vysoko sofistikovaných prístrojov a postupov liečiť mnohé predtým neliečiteľné ochorenia. Práve táto vysoká špecializácia zároveň začína obmedzovať pohľad na pacienta ako na celok, ktorý je ovplyvňovaný mnohými aspektmi jeho vnútorného a vonkajšieho prostredia.

Pomocnú ruku v tomto pomaly prekombinovanom a neprehľadnom systéme, môže podať alternatívna medicína, pokiaľ je postavená na dlhodobej skúsenosti alebo tradičných poznatkoch. V súčasnosti alternatívna medicína opäť zažíva výraznú renesanciu. Ale ako všade, aj tu sa pritrafia rôzne metodiky s rôznymi liečiteľmi, ktoré potom spochybňujú význam alternatívnej medicíny ako účinnej medicíny.

V Strednej Európe medzi alternatívnu medicínu zaraďujeme aj akupunktúru, i keď tento odbor je vyučovaný aj na vysokých školách s medicínskym zameraním s trochu iným vysvetlením mechanizmu účinku, ako to vysvetľuje tradičná čínska medicína (TČM).

Všeobecne konvenčná západná medicína sa opiera o procesy riadenia, kým tradičná čínska medicína sa zoberá nastolením rovnováhy.

Cieľ konvenčnej aj tradičnej medicíny je rovnaký: Obe dúfajú v posilnenie zdravia a predchádzanie chorobám. Konvenčná medicína je úžasná v akútnych stavoch, kde sa mnohokrát bez sofistikovanej diagnostiky a „skalpelovej“ terapie nezaobídeme. Ale sú úseky, kde sa dostane do slepej uličky. A to hlavne pri chronických a polymorbídnych stavoch, kde môže alternatívna medicína pomôcť priam zázračne.

Tradičná čínska medicína využíva viacero techník – akupunktúru, čínsku herbálnu medicínu, ktorá je súčasťou takmer každej liečby, a mnoho ďalších, od cvičení až po úpravu potravy.

Akupunktúra využíva na diagnostiku a liečbu akupunktúrne body, ktoré sa nachádzajú na povrchu kože. Z pohľadu západnej medicíny sú to miesta so stenčeným povrchom pokožky, zníženým elektrickým kožným odporom, so zvýšeným počtom receptorov a vyššou hladinou metabolických dejov. V TČM sú to body, ktoré sa nachádzajú nad meridiánom príslušnej dráhy, ale aj mimo meridiánu – extra body.

Jedným z mechanizmov účinku akupunktúry podľa konvenčnej medicíny je stimulácia vylučovania endogénnych hormónov s aktiváciou kaskády komplementu, a k tomu vylučovanie vazoaktívnych látok zvyšujúcich prekrvovanie tkaniva. Zavedením akupunktúrnej ihly do akupunktúrneho bodu dochádza k podráždeniu viacerých receptorov, pričom dôjde k špecifickému pocitu De-qi („de-či“). Tento pocit sa manifestuje ako pálenie, brnenie, tŕpnutie v danom bode a pozdĺž príslušného meridiánu.

Podľa TČM aktivovaný akupunktúrny bod usmerňuje správny tok energie Qi, čím dáva organizmus do rovnováhy. V akupunktúrnej terminológii Qi znamená životnú silu, ktorá je zdrojom všetkého pohybu v tele, ochraňuje telo pred vniknutím vonkajšej škodliviny, je zdrojom všetkých metabolických aktivít, udržuje orgány na svojom mieste, udržuje tiež telesnú teplotu, cirkuláciu krvi a výživu tela.

Celý holistický prístup k pacientovi je postavený na vnímaní organizmu ako celku v kontexte s prostredím, v ktorom sa nachádza. Základom je posúdenie všetkých vplyvov, ktoré na pacienta pôsobia, aj keď na prvý pohľad dané veci so sebou navzájom nesúvisia.

Úžasné je, že akupunktúrna diagnostika nám vie poslúžiť ako aj kontrola správnosti našej liečby. Finančná nenáročnosť a vysoká bezpečnosť pri odbornom vykonávaní ju zároveň stavajú na popredné miesta medzi technikami alternatívnej medicíny.

Jedinečný význam akupunktúry je v jej preventívnom pôsobení, keď sa ochorenie ešte neprejavuje navonok – v takzvanom latentnom štádiu choroby –, alebo v štádiu prodromálnych príznakov, keď pôsobenie patogénnych podnetov ešte nespôsobilo príliš hlboký rozvrat fyziologických funkcií alebo dokonca vznik organických zmien.

Na záver môžeme povedať: Viacero ciest vedie k jednému cieľu. Nezáleží na tom, či medicína pochádza z východu alebo západu, podstatné je, aby sme v liečbe boli úspešní.

MVDr. Richard Olajec