Čipovanie zvierat

Čo je to čipovanie, identifikácia a registrácia zvierat, aké výhody prináša čipovanie, aké sú aktuálne povinnosti majiteľov psov a aké sú povinnosti veterinárneho lekára? Tu sú najčastejšie otázky a odpovede k nim.


Čo je to identifikácia zvieraťa?

Identifikácia zvieraťa znamená začipovanie zvieraťa (označenie zvieraťa transpondérom).

Čo je to mikročip ?

Mikročip (transpondér) je pasívne rádiofrekvenčné identifikačné zariadenie slúžiace iba na odčítavanie dát. Ide o malý implantát veľkosti zrnka ryže, ktoré sa aplikátorom v tvare ihly zavedie pod kožu zvieraťa. Mikročip obsahuje jedinečný 15-miestny číselný kód, ktorý Centrálny register spoločenských zvierat spája s údajmi o zvierati a jeho majiteľovi. Mikročip nie je aktívny, nedá sa podľa neho zistiť poloha zvieraťa. Kód sa z mikročipu získava čítačkou, ktorú majú veterinárni lekári, útulky a karanténne stanice pre zvieratá.

Aplikácia mikro­čipu pod kožu (naj­častejšie na ľa­vú stranu krku) sa p­odobá vakciná­cii hrubšou ih­lou, ktorá je rovna­ko rýchla ako vak­cinovanie samot­né. Čipovanie zabez­pečuje na svo­je náklady ma­jiteľ zvieraťa­. Za čipovanie psa je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur. U psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, ju uhradí štát.

Kto môže čipovať zvieratá?

Označenie zvierat mikročipom môže vykonať iba súkromný veterinárny lekár (koňovité zviera môže označiť aj kvalifikovaná osoba poverená ministerstvom).

Čo je to registrácia zvieraťa?

Registrácia zvieraťa je registrovanie údajov o ňom a jeho vlastníkovi (majiteľovi alebo držiteľovi ) do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ), prostredníctvom kódu z mikročipu. Zviera môže byť aj vo vlastníctve právnickej osoby alebo do CRSZ sa aj vtedy zapisujú údaje o fyzickej osobe – držiteľovi zvieraťa, ktorý je za psa zodpovedný.

Kto vykonáva registráciu zvieraťa?

Registráciu zvieraťa môže vykonať iba súkromný veterinárny lekár. Registráciu zvieraťa je povinný vykonať súkromný veterinárny lekár, ktorý zviera začipoval alebo ktorý začipované zviera vakcinoval proti besnote. Registráciu vášho zvieraťa si môžete overiť na webovej stránke CRZ.

Aké údaje sa registrujú do CRSZ?

Meno, druh, plemeno, pohlavie a dátum narodenia zvieraťa a meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a telefónne číslo vlastníka zvieraťa a adresa držby zvieraťa. Súkromný veterinárny lekár je oprávnený vyžadovať od vlastníka zvieraťa preukaz totožnosti.

Ak bol pes zá­roveň aj vakci­novaný proti bes­note, musia sa za­evidovať do da­tabázy aj údaje o vakci­nácii. Vakciná­cia zvierat pro­ti besnote , kto­ré boli vakci­nované ešte pred či­povaním, bude registro­vaná do CRSZ p­ri najbližšej vak­cinácii.

Je čipovanie povinné?

Čipovanie je povinné pre psy chované na území Slovenskej republiky. Čipovanie je taktiež podmienkou pre vydanie (cestovného) pasu spoločenského zvieraťa.

Dokedy musím dať psa začipovať?

Psy narodené do 31. 8. 2018 sa musia začipovať pred zmenou vlastníctva alebo držby, pri umiestnení do karanténnej stanice alebo útulku, najneskôr však do 31. 10. 2019. Psy narodené od 1. 9. 2018 sa musia začipovať pred zmenou vlastníctva alebo držby, pri umiestnení do karanténnej stanice alebo útulku, najneskôr však do 12 týždňov veku psa.

Aké sú výhody čipovania a registrácie?

Výhodou čipovania zvieraťa a jeho registrácie v CRSZ je rýchla a jedinečná identifikácia zvieraťa, ktorá pri strate a nájdení zvieraťa umožní zistenie údajov o zvierati a jeho majiteľovi, kontaktovanie majiteľa v krátkom čase a prinavrátenie zvieraťa do jeho rúk.

Aké sú výhody čipovania a registrácie?

Výhodou čipovania zvieraťa a jeho registrácie v CRSZ je rýchla a jedinečná identifikácia zvieraťa, ktorá pri strate a nájdení zvieraťa umožní zistenie údajov o zvierati a jeho majiteľovi alebo držiteľovi.

Aké sú iné povinnosti vlastníka psa?

Vlastník psa je povinný nahlásiť údaje o novom vlastníkovi psa najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka a nahlásiť úhyn psa do 21 dní odo dňa úhynu zvieraťa. Údaje sa nahlasujú do CRSZ prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára. Vlastník psa je povinný poskytnúť súkromnému veterinárnemu lekárovi osobné údaje, ktoré sa zapisujú do CRSZ.

Aké sú postihy za nedodržanie povinností?

Pokuta za nezačipovanie psa je 50 €. Zaplatením pokuty prechádza povinnosť začipovať psa na mesto/obec. Pokuta za včasné nenahlásenie údajov o novom vlastníkovi psa alebo nenahlásenie úhynu psa je od 500 do 1200 €. Ak je vlastníkom psa právnická osoba, pokuta je od 400 do 3500 €.

Aké sú povinnosti súkromného veterinárneho lekára?

Súkromný veterinárny lekár je povinný zadať do centrálneho registra spoločenských zvierat údaje o identifikovanom psovi a jeho vlastníkovi do 24 hodín od identifikácie psa alebo od oznámenia zmeny údajov, viesť o týchto údajoch písomnú evidenciu a predložiť ju na požiadanie orgánu veterinárnej správy a oznámiť údaje o identifikovanom psovi a jeho vlastníkovi príslušnej obci.

Súkromný veterinárny lekár nesmie vykonať veterinárne úkony na psovi, ktorý nie je začipovaný (ak už začipovaný má byť), okrem nevyhnutých prípadov v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka. Za porušenie tejto povinnosti uloží orgán veterinárnej správy súkromnému veterinárnemu lekárovi pokutu od 1 750 eur do 20 000 eur.

Počítačovú databázu pre Centrálny register spoločenských zvierat www.crsz.sk prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

Zoznam veterinárnych lekárov poverených vydávaním pasov spoločenských zvierat pre okres Zvolen


Ďalšie podrobnosti o čipovaní zvierat nájdete v aktuálnom Zákone o veterinárnej starostlivosti.