Mediálna luxácia pately

Mediálna luxácia pately (MLP) je pomerne časté ochorenie kolenného kĺbu, postihujúce najmä psy malých a trpasličích plemien. V názve ochorenia je vyjadrená podstata samotného problému – luxácia (vykĺbenie) pately (jabĺčka) mediálnym smerom (smerom dovnútra končatiny). MLP je považovaná za vrodené a zároveň aj dedičné ochorenie, čo je dôležité z chovateľského hľadiska, obzvlášť pri výbere chovných jedincov. Ochorenie sa najčastejšie prejaví vo veku 6 – 12 mesiacov. Postihuje zvyčajne obidva kĺby s tým, že stupeň postihnutia môže byť rôzny.

Ako som už spomenul, MLP sa môže prejaviť v rôznom stupni – od mierneho až po ťažký stupeň postihnutia (resp. stupeň 1 – 4). Pri ortopedickom vyšetrení za 1. stupeň luxácie považujeme stav, keď patelu môžeme zo svojej polohy luxovať pod tlakom prstov. Títo pacienti sú zvyčajne asymptomatickí a obyčajne ich stav nevyžaduje chirurgický zákrok. Pri 2. stupni sa patela zošmykuje zo svojej normálnej polohy a opäť sa vracia späť do svojej pozície spontánne. U väčšiny psov sa 2. stupeň MLP klinicky prejaví občasným krívaním tak, že pár krokov preskáču so zdvihnutou končatinou, keď je patela mimo svojej polohy. Potom vrátením (skočením) pately späť do pôvodnej polohy krívanie dočasne zmizne. Pri klinickej manifestácii sa pri tomto stupni odporúča chirurgické riešenie problému. O 3. stupni hovoríme, keď je patela permanentne luxovaná, ale manuálne tlakom prstov ju môžeme dostať do normálnej pozície. U pacientov so 4. stupňom je taktiež patela neustále mimo svojej normálnej polohy, ale pri tomto stupni nie je možná ani manuálna repozícia. Obidva stupne (3. aj 4.) MLP vyžadujú chirurgický zákrok.

Najčastejšie klinické príznaky spojené s MLP sú krívanie a poskakovanie so zdvihnutou postihnutou končatinou. Ďalej môžeme počuť alebo cítiť v kolene puknutie pri jeho ohnutí alebo vystretí. Klinické príznaky sa objavia obyčajne vo veku okolo jedného roka. Nezriedka niektoré psy žijú niekoľko rokov s MPL bez jasných klinických príznakov a krívanie sa objaví až vo vyššom veku. U týchto pacientov je veľakrát príčinou krívania opotrebovaná chrupavka alebo ruptúra predného skríženého väzu.

Diagnóza mediálnej luxácie pately sa stanovuje na základe ortopedického vyšetrenia, aj keď RTG vyšetrenie môže byť tiež nápomocné. Indikáciou na chirurgický zákrok je stupeň 2 až 4 a prítomnosť klinických príznakov. Neoperované psy sú náchylné na rozvoj artrózy a predisponované na roztrhnutie predného skríženého väzu.

Čo sa týka samotného chirurgického zákroku, ten pozostáva z viacerých postupov a ich kombinácií. Na uvoľnenie pately laterálnym smerom sa robí mediálne uvoľňovacia incízia do kĺbového puzdra. Laterálna strana kĺboveho púzdra sa stiahne, čo tiež nazývame imbrikácia. Anatomická úprava kostného podkladu kĺbu pozostáva z transpozície tuberositas tibiae (posunu úponu priameho patelárneho väzu) a trochleoplastiky (prehĺbenia kladky).

Prognóza terapie MLP je u psov s 1. – 2. stupňom veľmi priaznivá. Čas hojenia po operácii závisí od chirurgických techník, ktoré boli zvolené, od veku pacienta a v nemalej miere od dodržania pooperačného režimu. V období rekonvalescencie pacienti môžu chodiť na krátke prechádzky na vôdzke a nemôžu skákať z vyššie položených miest (ako gauč, schody a pod.). Po období rekonvalescencie sa pacient zvyčajne vráti do normálneho a plne aktívneho života.

MVDr. Richard Olajec